สไลด์การประชุมวิชาการ

11th_EST 2020_Epilepsy Course for Neurology Residents and Pediatric Neurology Fellow 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

Definition and classification of epilepsies_ผศ พญ กมรวรรณ กตัญญูวงศ์

Focal epilepsy and seizure semiology_พท ผศ พญ ภิรดี สุวรรณภักดี

Generalized epilepsy syndrome_รศ นพ ชัยยศ คงคติธรรม

Combinded generalized and focal epilepsy syndrome_พญ ปาณิสรา สุดาจันทร์

Etiology of epilepsy_นพ ศรัทธาวุธ วงษ์เวียงจันทร์

Pharmacology in epilepsy_ผศ ดร ภก ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์

Natural history and drug-resistant epilepsy_ผศ นพ ชูศักดิ์ ลิโมทัย

Neuroimaging in epilepsy_พญ ปัญจมา เลิศบุษยานุกูล

Neuropsychiatric comorbidities_นพ พร ทิสยากร

วันที่ 22  พฤศจิกายน 2563

Differential diagnosis of seizues_พญ สาธิดา พูนมากสถิตย์

When to start and hos to select AEDs_พอ พญ พาสิริ สิทธินามสุวรรณ

Choosing AEDs in special situation_รศ พญ กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ์

Treatment of DRE; medications and other treatment options_ผศ นพ สรวิศ วีรวรรณ

Management of acute seizures and status epilepticus_พญ ขวัญรัตน์ หวังผลพัฒนศิริ

Presurgical evaluation and epilepsy surgery_นพ ธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล

 

24th Annual Meeting EST : Virtual Epilepsy Network

วันที 5 กันยายน พศ 2563

Epilepsy as a network disorder_รศ พญ กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ์

Role of glia cells in pathogenesis of epilepsy_ดร นพ สมพล เทพชุม

Invited Professor Lecture: Thalamocortical connectivity: New insights in epilepsy treatment_Prof Byung In Lee

Symposium: The role of polytherapy in the management of drug-resistant epilepsy_Prof Byung In Lee

Defining epileptic network by seizures semiology and EEG findings

1 นพ ศรัทธาวุธ วงษ์เวียงจันทร์ 

2 พท พญ ภิรดี สุวรรณภักดี

Neurological localizations using ictal signs

-simple and complex ictal signs

-differentiation between ictal signs and seizure mimics

พอ พญ พาสิริ สิทธินามสุวรรณ,พญ ปาณิสรา สุดาจันทร์,นพ ทินนกร ยาดี, รศ พญ ลัลลิยา ธรรมประทานกุล

 

วันที่ 6 กันยายน พศ  2563

Epilepsy highlights_ ศ นพ คณิตพงษ์ ปราบพาล

Defining epileptic network using structural and functional imaging_พลตรี ดร นพ โยธิน ชินวลัญช์

Status epilepticus_รศ นพ สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

Epilepsy network in real-life practices_รศ นพ ชัยยศ คงคติธรรม

Symposium: Glutamate receptors network in brain: What is the functions and its implication_ผศ นพ ชูศักดิ์ ลิโมทัย

Tips and pitfalls in treating epilepsy: Lessons from small to large-scale hospital

ศ นพ สมศักดิ์ เทียมเก่า

พลตรี นพ ชาครินทร์ ณ บางช้าง

รศ นพ กฤษณพันธ์ บุญยะรัตเวช

New technologies in epilepsy treatment: focusing on refractory epilepsy and refractory status epilepticus

– นพ ธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล,

– ผศ นพ กฤษณชัย ชมโท

 

Basic EEG course, 30 สิงหาคม 2563

Pretest_ผศ พญ กมรวรรณ กตัญญูวงศ์

Normal awake and asleep EEG_พญ ฐาปนี สมบูรณ์

Artifacts and normal variants_นพ กุลเสฎฐ ศักดิ์พิชัยสกุล

Non epileptiform abnormalities_พญ สุดา จิรสกุลเดช

Epileptiform abnormalities_ผศ พญ ณัฐรุจี วิวรรธนดิฐกุล

Ictal EEG patterns in focal seizures_ผศ นพ อภิสิทธิ์ บุญเกิด

Ictal EEG patterns in generalized seizure_นพ ชลภิวัฒน์ ตรีพงษ์

EEG monitoring in ICU

-ผศ นพ สรวิศ วีรวรรณ

-นพ ทิพากร ตุ้มนาค

Post test_ผศ พญ กมรวรรณ กตัญญูวงศ์

 

EST Short Course for Residents 2019 บางแสน ชลบุรี

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562

Definition and classification of epilepsies_พญ กมรวรรณ กตัญญูวงศ์

Focal epilepsy and seizure semiology_พท พญ ภิรดี สุวรรณภกดี

Generalized epilepsy syndrome_ผศ นพ ชัยยศ คงคติธรรม

Combined generalized and focal epilepsy syndrome_พญ ปาณิสรา สุดาจันทร์

Etiology of epilepsy_นพ ศรัทธาวุธ วงษ์เวียงจันทร์

Pharmacogenomics of anti-epileptic drugs_รศ ภก ชลภัทร สุขเกษม

Natural history and drug-resistant epilepsy_นพ ชูศักดิ์ ลิโมทัย

Neuroimaging in epilepsy_พญ ปํญจมา เลิศบุษยานุกูล

Neuropsychiatric comorbidities_นพ พร ทิสยากร

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562

Differential diagnosis of seizures_พญ มณฑิดา วีรวิกรม

When to start and how to select AEDs_พท พญ พาสิริ สิทธินามสุวรรณ

Choosing AEDs in special situation_รศ พญ กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ์

Treatment of DRE: medications and other treatment options_พญ สาธิดา พูนมากสถิตย์

Management of acute seizures and status epilepticus_พญ ขวัญรัตน์ หวังผลพัฒนศิริ

Presurgical evaluation and epilepsy surgery_นพ ธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล

 

 

การประชุมวิชาการประจำปี 2562: 23rd Annual meeting EST; Difficult to treat epilepsies

Drug resistant epilepsy: Definition and consequences_นพ ชูศักดิ์ ลิโมทัย

Causes and mechanism of DRE_ผศ นพ สรวิศ วีรวรรณ

New AEDs: Do they solve DRE_Prof SB Hong

Targeted therapy in DRE: a magic remedy in the postgenomic era_Prof Ingrid Scheffer

Alternative treatment in DRE_ผศ นพ กฤษณชัย ชมโท

Alternative treatment in DRE_นพ ทินกร ยาดี

Recent advances in surgery in DRE_Prof Simon Harvey

DRE across the ages: a case-based practical approach

-ผศ นพ ชัยยศ คงคติธรรม

-นพ ศรัทธาวุธ วงษ์เวียงจันทร์

-พญ พาสิริ สิทธนามสุวรรณ

-รศ นพ อัตถพร บุญเกิด

 

EST short course for neurology resident 2018 อยุธยา

วันที่ 8 กันยายน 2561

Definition and classification of epilepsies_พญ สุธิดา เย็นจันทร์

Introduction to seizure semiology, localization related epilepsies_พญ ลัลลิยา ธรรมประทานกุล

Epilepsy syndromes in neonates and infants_พญ ภิรดี สุวรรณภักดี

Idiopathic epilepsy syndrome_พญ ปาณิสรา สุดาจันทร์

Natural course and prognosis of epilepsy_นพ ชูศักดิ์ ลิโมทัย

Neuroimaging in epilepsy_พญ ปัญจมา เลิศบุศยานุกูล

Mechanism of action of AEDs, pK, adverse effects and drug interaction_ภก ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์

Other treatments: neurostimulators and KD_นพ กฤษณชัย ชมโท

วันที่ 9 กันยายน 2561

Differential diagnosis of seizures_พญ มณฑิดา วีรวิกรม

When to start and and how to select AEDs (1) และ AEDs choice in elderly patients (2)_ นพ ศรัทธาวุธ วงศ์เวียงจันทร์ (มี 2 handouts )

Choosing AEDs in special situation (1) and women (2) _พญ กนกวรรณ บุญญพิสิษฐ์ (มี 2 handouts)

Management of acute seizures and status epilepticus_นพ อภิสิทธิ์ บุญเกิด

Refractory epilepsy and presurgical evaluation before epilepsy surgery_พญ มณฑิดา วีรวิกรม

Introduction to epilepsy surgery_นพ ธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล

 

 

Pre-congress Conference 18 July 2018

EEG monitoring ผศ นพ ทายาท ดีสุดจิต_handout 1 และ handout 2

SEEG พท พญ ภิรดี สุวรรณภักดี

Fundamental neuroimaging พล ต นพ โยธิน ชินวลัญช์

Source analysis and voxel-based morphometry พญ กาญจนา อั๋นวงศ์

EEG-fMRI นพ ทินนกร ยาดี

Annual meeting 2018: Implementing good practice in epilepsy care

19 July 2018

The new seizure and epilepsy classification: Tips for implementing to clinical practice

: รศ พญ กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ์

: ผศ นพ สววิศ วีรวรรณ

: นพ ชูศักดิ์ ลิโมทัย

Special lecture: Prof Lakshmi Nagarajan

Epilepsy surgery: Curative and palliative treatment

: นพ ธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล

: นพ อัตถพร บุญเกิด

Lunch symposium: Targeted therapies and new options for epilepsy: Prof Lakshmi Nagarajan

Precision medicine: Emerging approach for epilepsy management

: ผศ นพ ทายาท ดีสุดจิต

: รศ ภก ชลภัทร สุขเกษม

20 July 2018

Alternative treatment in epilepsy: Cannabis and ketogenic diet

: รศ ดร ภก จุฑามณี สุทธิสีสังข์

: ผศ นพ กฤษณชัย ชมโท

Epilepsy highlight 2018 ศ นพ คณิตพงษ์ ปราบพาล

Social issues in epilepsy รศ นพ สมศักดิ์ เทียมเก่า

Luncheon symposium: Epileptogenesis: Glias and neurons: Is it a paradigm shift. Prof Akio Ikeda

AED choice in special populations: child pregnant and the elderly patients

: พท พญ พาสิริ สิทธินามสุวรรณ

: พญ ณัฐรุจี วิวรรธนดิฐกุล

: นพ ศรัทธาวุธ วงษ์เวียงจันทร์

 

 

 

Epilepsy Course For Neurology Resident 2017: Bang Saen

26 August 2017

Definition and classification of epilepsy_พญ สุธิดา เย็นจันทร์

Differential diagnosis of seizures_พญ ลัลิยา ธรรมประทานกุล

Introduction to seizure semiology, localization related epilepsy_พญ สุดา จิรสกุลเดช

Idiopathic epilepsy syndromes_พญ ปาณิสรา สุดาจันทร์

Natural course and prognosis of epilepsy_นพ ชูศักดิ์ ลิโมทัย

Neuroimaging in epilepsy_พญ รัตนา คุณติรานนท์

Mechanism of action, pK, drug interaction and adverse effects of AED_ภก ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์

Other treatment: neurostimulators and ketogenic diet_พญ มณฑิดา วีรวิกรม

27 August 2017

Epileptic syndromes in neonate and infant_พญ ภิรดี สุวรรณภักดี

When to start and hos to select AEDs_นพ สรวิศ วีรวรรณ

Choosing AEDs in special situation_(1) และ Epilepsy in special group_women_(2)_พญ กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ์ (มี 2 handout)

Management of acute seizures and status epilepticus_นพ อภิสิทธิ์ บุญเกิด

Refractory epilepsy_(1) and Presurgical evaluation before epilepsy surgery_(2)_ นพ ทายาท ดีสุดจิต_(มี 2  handout)

Introduction to epilepsy surgery_นพ ธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล

 

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 21 Annual Meeting 2017: Epilepsy and its pathologies

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

Common pathologies in epilepsy_นพ ชนพ โชติช่วง

Invited speaker:  Approach to focal cortical dysplasia in epilepsy, challenges and lessons_Prof Helen Cross

Luncheon symposium: The complicated relationship in sleep, seizure and antiepileptics in pediatrics_Prof Helen Cross

Treating epilepsy in communities form south to north

_พญ กษมา พุทธิสวัสดิ์

_พญ กนกรัตน์ สุวรรณละออง

Epilepsy in stroke and vascular malformation

_Epilepsy in stroke_พญ กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ์

_Epilepsy in vascular malformation_พญ กมรวรรณ กตัญญูวงศ์

Surgical treatment in epilepsy related to vascular diseases and abnormalities_นพ บรรพต สิทธินามสุวรรณ

Interesting case discussion: management in vascular related epilepsy

_นพ ชูศักดิ์ ลิโมทัย

_นพ ชลภิวัฒน์ ตรีพงษ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

Epilepsy highlights focusing on clinical practice guideline of status epilepticus

_พญ อาภาศรี ลุสวัสดิ์

_นพ คณิตพงษ์ ปราบพาล

Epilepsy research presentation

Invited speaker: How much have the latest advances in science and technology impacted on epilepsy management_Prof Emilio Perucca

Epilepsy and trauma

_นพ สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

_นพ สิรรุจน์ สกุลณมรรคา

Luncheon symposium: The story of valproate and how it changed the course of history of epilepsy treatment: 50 years of experience_Prof Emilio Perucca

Epilepsy and brain tumors

_พญ อาภาศรี ลุสวัสดิ์

_พญ พาสิริ สิทธินามสุวรรณ

Epilepsy in CNS inflammation

_นพ เมธา อภิวัฒนากุล

_นพ ชัยยศ คงคติธรรม

Interesting case discussion: Management in CNS inflammation related epilepsy

_นพ อภิสิทธิ์ บุญเกิด

_พญ ภิรดี สุวรรณภักดี

 

 

Epilepsy Short Course for Neurology Residents August 2016 Bang Saen

August 20,2016

Definition and classification of epilepsy_พญ กมรวรรณ กตัญญูวงศ์

Differential diagnosis of seizure_นพ ทายาท ดีสุดจิต

Introduction to seizure semiology, Localization related epilepsy_นพ ชัยยศ คงคติธรรม

Idiopathic epilepsy syndrome_พญ ปาณิสรา สุดาจันทร์

Natural course and prognosis of epilepsy_นพ ชูศักดิ์ ลิโมทัย

Neuroimaging in epilepsy_พญ รัตนา คุณติรานนท์

Other treatment in epilepsy: VNS, Ketogenic diet_นพ กฤษณชัย ชมโท

Mechanism of AEDs, Pharmacokinetic of AEDs, Adverse effects of AEDs, Drug reaction_ดร ภญ จุฑามณี สุทธิสีสังข์

August 21, 2016

Epileptic syndromes in neonate and infant_พญ ภิรดี สุวรรณภักดี

When to start and how to select AEDs_นพ สรวิศ วีรวรรณ

Choosing AEDs in special situation_พญ กาญจนา อั๋นวงศ์

Management of status epilepticus_พญ สุดา จิรสกุลเดช

Presurgical evaluation before epilepsy surgery_นพ อภิสิทธิ์ บุญเกิด

Introduction to epilepsy surgery_นพ บรรพต สิทธินามสุวรรณ

 

 

EEG workshop 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Normal awake and sleep EEG_พญ ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

Artifact and normal varaints_พญ สุธิดา เย็นจันทร์

Non-epileptiform abnormalities_ พญ สุดา จิรสกุลเดช

Epileptiform abnormalities_ พญ ปาณิสรา สุดาจันทร์

Ictal EEG patterns in focal seizure _ นพ อภิสิทธิ์ บุญเกิด

Ictal EEG patterns in generalized seizures_ พญ ภิรดี สุวรรณภักดี

EEG patterns in status epilepticus and coma_ นพ ชูศักดิ์ ลิโมทัย

 

Annual Meeting EST meeting 2016

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

Epilepsy care in Northern & Southern Districts: Learning from the obstacles

พญ ศศิวิมล โฆษชุณหนันท์

นพ คณิตพงษ์ ปราบพาล

Epilepsy in systemic disease_พญ พาสิริ สิทธินามสุวรรณ

Invited speaker: Behavior problem and epilepsy: Prof W E Rosenfeld

Luncheon symposium: a new lacosamide monotherapy and other clinical applications: Prof W E Resenfeld

How to run epilepsy clinic

นพ สมศักดิ์ เทียมเก่า

พว สินีนาฏ พรานบุญ

Nursing role in epilepsymonitoring unit

พว ราตรี ตาลเชื้อ

พว จันทร์เพ็ญ นพพรพรหม

Third Gen AEDs review_ดร ภญ จุฑามณี สุทธิสีสังข์

 

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Key message from 1stday_พญ กมรวรรณ กตัญญูวงศ์

Neuropsychological aspect of epilepsy_พญ โสฬพัทธ์ เหมรัชญ์โรจน์

Invited speaker: Not all glitters is gold” a guide to the critical interpretation of clinical trials in epilepsy_Prof Emilio Perucca

Epilepsia Open 1-13, 2016: Not all glitters is gold: a guide to the critical interpretation of drug trials in epilepsy_Emilio Perucca and Samuel Wiebe

Planning stereo-EEG forpresurgical evaluation _พญ ภิรดี สุวรรณภักดี

Luncheon symposium: ILAE president’s perspective on global cares for people with epilepsy_Prof Emilio Perucca

Updated surgical technique (stereo-EEG) in epilepsy surgery_นพ ธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล

 

 

 

Epilepsy Course for Neurology Residents August 2015 จังหวัดนครปฐม

22 สิงหาคม 2015

– Definition and classification of epilepsy: กมรวรรณ กตัญญูวงศ์

– Differential diagnosis of seizure: สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

– Introduction to seizure semiology. Localization related epilepsy: ชาครินทร์ ณ บางช้าง

– Idiopathic epilepsy syndromes: มณฑิดา วีรวิกรม

– Epileptic syndromes in neonate and infant: ลัลลิยา ธรรมประทานกุล

– Neuroimaging in epilepsy: นุชรินทร์ ศุภกุล

– Mechanism of action of AEDs, pharmacokinetic and adverse effect of AEDs, drug interaction: จุฑามณี สุทธิสีสังข์

– Other treatment: VNS, KD: กฤษณชัย ชมโท

– Presurgical evaluation before epilepsy surgery: กาญจนา อั๋นวงศ์

23 สิงหาคม 2015

– Natural course and prognosis of epilepsy: ชูศักดิ์ ลิโมทัย

– When to start and how to select AEDs: ชูศักดิ์ ลิโมทัย

– Choosing AEDs in special situation: ชูศักดิ์ ลิโมทัย

– Management of status epilepticus: โยธิน ชินวลัญญ์

– Introduction to epilepsy surgery: อัตถพร บุญเกิด

 

Slide การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคลมชัก 2558 Management of difficult to treat epilepsy

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

What do we know about prognosis and clinical course of epilepsy?

Management of refractory and super refractory status epilepticus : Prof E Trinka

– Difficult to treat childhood epilepsy: Lessons from clinical case scenario

นพ สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

นพ ชาครินทร์ ณ บางช้าง

– Research presentation

โชติวุฒิ ตันศิริสิทธิกุล

ชาคริต สุทธิเสวันต์

– Practical EEG monitoring in the ICU

พญ กาญจนา อั๋นวงศ์

นพ กฤษณชัย ชมโท

– Difficult to diagnose epilepsy cases

พญ ลัลิยา ธรรมประทานกุล

พญ พาสิริ สิทธินามสุวรรณ

– Difficult issues in managing seizures in the critical ill patients

นพ ชัยยศ คงคติธรรม

นพ อภิสิทธิ์ บุญเกิด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

– Key messages from 1st day symposium

Defining refractory epilepsy

Etiologies of refractory epilepsy and pseudo refractory epilepsy

Surgical management for difficult to treat epilepsy: Prof Byung-In Lee

How to select good surgical candidate

– How do we evaluate patients before epilepsy surgery

นพ โยธิน ชินวลัญช์

นพ ชัยยศ คงคติธรรม

– How do we decide where to do resection? (Interactive case illustration)

นพ ชูศักดิ์ ลิโมทัย

นพ สรวิศ วีรวรรณ

พญ กาญจนา อั๋นวงศ์

– Invasive EEG monitoring and stereo EEG

นพ อัตถพร บุญเกิด

นพ ธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

– Key messages from 2nd day symposium

Epilepsy highlights

Update in epileptic encephalopathy

– The National Epilepsy Policy and easy epilepsy clinical model

นพ สมชาย โตวณะบุตร

นพ สมศักดิ์ เทียมเก่า

Lunch symposium: Tailoring treatment to optimize care for epilepsy: Prof Tim Wehner

– Managing medical refractory cases with newest generation AEDs: what can we expected

นพ สมศักดิ์ เทียมเก่า

นพ ทายาท ดีสุดจิต

นพ ชาครินทร์ ณ บางช้าง

นพ โยธิน ชินวลัญช์

– Difficult issues in managing epilepsy across the age (childhood, adult, women and elderly)

พญ อาภาศรี ลุสวัสดิ์

พญ กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ์

นพ สมศักดิ์ เทียมเก่า

 

Slide การประชุมวิชาการ Epilepsy course for neurology residents ครั้งที่ 5 เดือนสิงหาคม 2557 จังหวัดอยุธยา

Definition and classification of epilepsy

– Differential diagnosis of seizure

– Introduction to seizure semiology, localization related epilepsy

Idiopathic epilepsy syndrome

Mechanism of action of AEDs, Pharmacokinetic of AEDs, Adverse effect of AEDs and drug interaction

– Epileptic syndrome in neonate and infant

Neuroimaging in epilepsy

– Other treatment: VNS and ketogenic diet

– Introduction to epilepsy surgery

When to start and how to select AEDs, natural course and prognosis of epilepsy

Choosing AEDs in special situation

– Management of status epilepticus

Presurgucal evaluation before epilepsy surgery

 

Slide การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 โรงแรมสุโกศล

Update in clinical guideline in epilepsy

– Newest generation of antiepileptic medications: evidence based and practical use

: นพ สุรชัยลิขสิทธิ์วัฒกุล

: นพ สมศักดิ์ เทียมเก่า

Role of new IV antiepileptic medications in status epilepticus

– Optimal use of old and new antiepileptic drugs

: นพ รังสรรค์ ชัยเสวิกุล

: พญ กมรวรรณกตัญญูวงศ์

Key messages from 1st day symposium

– New generation of antiepileptic medications: mechanism

– Evidence base of the common and uncommon adverse effects of AEDs

: พญ กนกวรรณ บุญญพิศิฏฐ์

: นพ สรวิศ วีรวรรณ

– Genetic and epilepsy

New trends in localization for epilepsy surgery

– Key messages from 2nd day symposium

New trends in electroencephalography

Autoimmune encephalopathies: new cause of status epilepticus and epilepsy

Alternative treatment forintractable epilepsy: neurostimulation

 

Special lecture Jan 7th, 2014  : Prof Sirichai Chayasirisobhon

Update in Epilepsy

Slide การประชุมวิชาการ Epilepsy Resident Course 2556 จังหวัดอยุธยา

Definition and Classification of Epilepsy

– Differential diagnosis of seizure

– Introduction to seizure semiology and localization related epilepsy

Idiopathic epilepsy syndromes

– Epileptic syndromes in neonate and infant

– Neuroimaging in epilepsy

– Mechanism of action, Pharmacokinetic and Adverse effects of AEDs

– Other treatment: VNS, Ketogenic diet

When to start and how to select AEDs

– Choosing AEDs in special situation

– Management of status epilepticus

– Introduction to epilepsy surgery

Presurgical evaluation before epilepsy surgery

Natural course and prognosis of epilepsy

Slide การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย 2556

ท่านสามารถ download slide จากงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมได้ที่นี่

(สำหรับหัวข้อที่ทางสมาคมได้รับอนุญาตจากทางวิทยากร)

– Diagnosis and management of psychogenic nonepileptic events (1)

– Challenges in treatment of nonconvulsive status epilepticus

– Choosing AEDs: What are the common pitfalls? (1)

– Choosing AEDs: What are the common pitfalls? (2)

– SUDEP

– Psychiatric comorbidities of epilepsy

– Epilepsy highlights

– Challenges of epilepsy research in Thailand (1)

– Challenges of epilepsy research in Thailand (2)

Epileptic encephalopathies

– Surgical VS Medical treatment for refractory epilepsy (1)

– Surgical VS Medical treatment for refractory epilepsy (2)

– Surgical treatment for epilepsy: Past

– Surgical treatment for epilepsy: Future

Slide การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคลมชัก กค. 2555

– Neuroimaging in epilepsy

– Localizing and lateralizing features of auras and seizures

– Selecting patients for epilepsy surgery

– New treatment for status epilepticus

– Update in epilepsy classification

– Optional for non-surgical candidates: Ketogenic diet

– Highlight in epilepsy 2012

 

Slide การประชุม EEG workshop กค. 2555

– Normal EEG in adult

– Normal EEG in children

– EEG patterns in Encephalopathy

– Non-epileptiform abnormalities in EEG

– Epileptiform abnormalities in EEG

– EEG in epileptic syndrome set 1

– EEG in epileptic syndrome set 2

ishot-10

ท่านสามารถ download slide จากงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมได้ที่นี่

(สำหรับหัวข้อที่ทางสมาคมได้รับอนุญาตจากทางวิทยากร)

การอบรมระยะสั้น

Seizure semiology

Idiopathic epileptic syndrome: part1

Idiopathic epileptic syndrome: part2

Symptomatic epileptic syndrome

When and how to start and to stop AEDs

Pharmacokinetics of AEDs

Matching AEDs

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย

Primary generalized epilepsy: part 1

Primary generalized epilepsy: part 2

Update highlights in epilepsy

Epilepsy research in Thailand: part 1

Epilepsy research in Thailand: part 2

Epilepsy research in Thailand: part 3

 

Slide จากการประชุม EEG workshop 2010

Normal EEG in adult

Normal EEG in children

Normal variants

Source localization/ technical pitfalls and artifacts

Epileptiform abnormalities

Nonepileptiform abnormalities

EEG in acute seizures and status epilepticus

Common pitfalls in EEG interpretation

How to write an EEG report

 

Slide จากการประชุมวิชาการประจำปี 2553

Benign epilepsy of childhood: Is it truely benign?

Status epilepticus: pathophysiology, causes and treatment

IV formulation of antiepileptic drugs

cEEG in critical care setting: New role of EEG in epilepsy management?

Epilepsy and cognition part 1

Epilepsy and cognition part 2

Epilepsy highlight 2010

 

Slide และ quiz จาก epilepsy short course for neurology resident 20-22 สค.2553

Epilepsy short course quiz (คำตอบจะpost ให้ใน website 1 สัปดาห์หลังจากนี้ค่ะ)

Slide บางส่วนจากการประชุม epilepsy short course for neurology resident

Introduction to seizure semiology

Idiopathic epilepsy syndromes

How to start and stop AEDs

How to select AEDs

Introduction to epilepsy surgery

Other treatment: VNS, ketogenic diet

EEG in epilepsy syndrome

Update new guidelines in epilepsy