ติดต่อสมาคม

สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจ้ย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

7th Floor Royal Golden Jubilee Building

Soi Soonvijai, New Petchaburi Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

Tel (662) 716-5114

Fax (662) 716-6004