«

»

Nov 11 2016

สื่อวีดีทัศน์ เพื่อความเข้าใจเรื่องโรคลมชัก สำหรับประชาชน

สื่อวีดีทัศน์เรื่องโรคลมชัก เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ ให้โอกาส และร่วมสร้างความสุขเพื่อผู้ป่วย จัดทำโดยทีม Stroke KKU

http://youtu.be/6bXIJwISdCs