«

»

Jul 30 2019

ความเห็นต่อการนำกัญชามาบำบัดโรคลมชักและโรคทางระบบประสาท

 

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สมาคมโรคลมชักฯ  :  ความเห็นของสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทยต่อการนำกัญชามาบำบัดโรคลมชัก

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ความเห็นของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยต่อการใช้กัญชามาประกอบการรักษาทางระบบประสาท_http://www.neurothai.org/content.php?id=324