สื่อวีดีทัศน์ เพื่อความเข้าใจเรื่องโรคลมชัก สำหรับประชาชน

สื่อวีดีทัศน์เรื่องโรคลมชัก เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ ให้โอกาส และร่วมสร้างความสุขเพื่อผู้ป่วย จัดทำโดยทีม Stroke KKU

http://youtu.be/6bXIJwISdCs

New Clinical Practice Guidelines for Epilepsy

Clinical Practice Guidelines for Epilepsy (ดำเนินการจัดทำปี พ.ศ.2558 และเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559)

แก้ไข บรรณานุกรม ของบทที่ 9 จะอยู่ที่หน้าที่ 70 และของบทที่ 10 อยู่ที่หน้า 66

cpg_post

Home

TES_LOGO

สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทยได้มีการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการเกี่ยวกับโรคลมชักให้แก่แพทย์, บุคคลากรทางการแพทย์, ผู้ป่วยโรคลมชัก และประชาชนทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมการแพทย์สาขาโรคลมชักและการวิจัยเกี่ยวกับโรคลมชักในประเทศไทย

Website นี้ได้จัดทำขึื้นเพื่อสนองกับวัตถุประสงค์ของสมาคม โดยจะนำข่าวสารทางวิชาการเกี่ยวกับโรคลมชักที่จัดทำขึ้นโดยทางสมาคม แผ่นพับความรู้สำหรับประชาชน ข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมวิชาการมาเสนอทาง website นี้  ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย แพทย์และประชาชนผู้สนใจ จะได้ประโยชน์จากเนื้อหาทางวิชาการที่ทางสมาคมได้มีการจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คณะผู้จัดทำ

การก่อตั้งสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทยครบ 20 ปี_โปสเตอร์รายละเอียดของการทำงานโดยสรุปใช้แสดงในการประชุมประจำปีพ.ศ.2559 

****** Update รายละเอียดการประชุมวิชาการ สไลด์การประชุมวิชาการ ดูได้ที่หน้า web นั้นๆ

******Update ข่าวประชุมวิชาการประจำปี 2558 สามารถดูรายละเอียดของการประชุมได้ที่ข่าวประชุมวิชาการ******
******Update Epilepsy short course for neurology resident สามารถดูรายละเอียดและตารางการประชุมได้ที่ข่าวประชุมวิชาการ********

Copyright 2009-2013: The Epilepsy Society of Thailand.  All rights reserved.

Epilepsy Digest 2017: issue 1 Jan-April

สามารถ load pdf file ได้ที่นี่

Read more

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2560 Epilepsy and its pathologies

Download รายละเอียดการประชุมได้ที่นี่

Read more